Pages

Tuesday, March 5, 2013

Zëri i Amerikës: Avancimi i gruas në politikën ballkanike

Zëri i Amerikës
Zëri i Amerikës (VOA) është një shërbim ndërkombëtar transmetimesh në multimedia nga SHBA, me lajme dhe informacione në më shumë se 40 gjuhë.
Avancimi i gruas në politikën ballkanike
Mar 5th 2013, 18:25

Një numër grash kanë role të rëndësishme drejtuese në vende ballkanike

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment