Pages

Monday, March 4, 2013

Nacionale: Asgjësohen 8,950 litra alkool i kontrabanduar

Nacionale
Nacionale
Asgjësohen 8,950 litra alkool i kontrabanduar
Mar 4th 2013, 17:46

Asgjësohen 8.950 L alkool, sasi kjo e ndaluar dhe sekuestruar nga Policia dhe Doganat e Kosovës. E gjithë kjo sasi e alkoolit është tentuar te futet ilegalisht në territorin e Republikës se Kosovës. Asgjësimi i kësaj sasie është realizuar ne depon e mbeturinave ne Mitrovicë nën mbikëqyrjen e zyrtareve te agjencive ne MIK. "Bashkëpunimi mes tri agjencive për ruajtjen e kufirit të cilat veprojnë në kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit ( MIK) është duke treguar sukses ne...

Media files:
asgjesimi_800236.gif (image/gif, 0.2 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment